cart.general.title

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Faroson.

Tất cả thông tin được đăng trên các trang web dựa trên các nghiên cứu mới nhất và các tiêu chuẩn điều trị quốc gia, và đã được viết hoặc được nhận xét và được chấp thuận bởi các chuyên gia Faroson hoặc y tế trừ khi được chỉ rõ.

Bằng cách truy cập, duyệt và/hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung kỹ thuật số khác trong trang web này, bạn chấp nhận, mà không có giới hạn hoặc trình độ chuyên môn, các điều khoản sử dụng.

ĐỒNG Ý. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng trang web Faroson và bất cứ sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc vật liệu có thể thỏa thuận của bạn với tất cả các điều khoản sử dụng, bản quyền và chính sách tái bản, và chính sách bảo mật của trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang, liên bang hay luật pháp quốc tế trong việc sử dụng website này hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu nào trên trang web này.

TRUY CẬP TRANG WEB. Faroson có quyền ngăn cấm, hạn chế hoặc chấm dứt truy cập các trang nhất định trong trang web của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này. Faroson có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không báo trước. Sửa đổi điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực khi đăng tải trên trang web của chúng tôi. Để duy trì tuân thủ, Faroson gợi ý bạn nên xem lại điều khoản sử dụng, cũng như các chính sách website khác được liệt kê ở trên, tại các khoảng thường xuyên.

AN NINH. Tất cả các hình thức yêu cầu thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, địa chỉ email, vv) là an toàn và cung cấp mã truyền qua Internet. Xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin liên quan đến công nghệ mã hóa được sử dụng bởi Faroson.

Faroson cũng có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn chấm dứt trang web này, bất kỳ trang nào, hoặc bất kỳ chức năng nào trên trang web này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ FAROSON CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC TIỀN TỆ, BAO GỒM CẢ HỌC PHÍ, VÀ CÁC HÌNH PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐĂNG TRÊN NÀY TRANG WEB HOẶC KẾT NỐI TỚI HOẶC TỪ TRANG WEB NÀY VÀO BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC.

QUẢN PHÁP LUẬT. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến các trang web Faroson hoặc sử dụng hoặc dựa vào các trang web này của bạn sẽ được hiểu trong accrdance với luật pháp của tiểu bang Ohio, bất kể xung đột của các quy định pháp luật. Các bên đồng ý bị ràng buộc và phải chịu các thẩm quyền độc quyền của các địa phương, tiểu bang hoặc liên bang Toà án ở Cuyahoga County, Ohio.

TÊN NGƯỜI DÙNG VÀ MẬT KHẨU. Trong trường hợp bạn truy cập vào bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu tên người dùng và mật khẩu, bạn có trách nhiệm trong việc giữ gìn như tên người dùng và mật khẩu mật nghiêm ngặt.

TRẺ EM. Chấp nhận vì nếu không được chỉ định, Faroson không cố ý hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nội dung của trang web của chúng tôi là đạo diễn tại người lớn, và do đó trang web này dành cho sử dụng bởi người lớn trên 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, xin vui lòng tham khảo ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ để được giúp đỡ trong việc sử dụng trang web này.

LIÊN KẾT TRONG NƯỚC. Bạn có thể không, dưới bất kỳ trường hợp nào, thiết lập một liên kết đến các trang web Faroson mà không có sự đồng ý bằng văn nhận của luật sư chung của Faroson, bao gồm nhưng không giới hạn để liên kết sâu.

LIÊN KẾT BÊN NGOÀI. Xin lưu ý rằng các trang của trang web này có thể được liên kết đến các trang web khác mà có thể có khác nhau điều khoản sử dụng. Faroson sở hữu, kiểm soát, quản lý, giám sát, trực tiếp hay nếu không có bất kỳ sự tham gia của doanh nghiệp hoặc công việc của các trang web bên thứ ba ay. Faroson là không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba. Khi bạn liên kết đến một trang web, bạn có thể chính sách bảo mật của trang web đó. Faroson khuyên bạn nên lưu ý khi bạn đang rời khỏi trang web Faroson để đọc những điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web mà bạn truy cập trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân.

NHÃN HIỆU VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và biểu trưng hoặc các bản quyền Hiển thị và được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có gì trong trang web này nên được hiểu như trao bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Cập Nhật lần cuối: 18-03-2014